Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/374/2005   
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 28 lutego 2005r.


w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.


        Na podstawie art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539, z 1998r.Nr 106, poz.668, z 2001r. Nr 129,poz.1440, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska w Prudniku uchwala Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,poz.539 z póź.zm.),
2/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U, z 2001r.Nr 13,poz.123 z późn.zm.),
3/ postanowień niniejszego statutu.
§ 2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Prudnik.
2.Biblioteka posiada osobowość prawną.
§ 3.1. Siedzibą Biblioteki jest Prudnik a terenem działania obszar Gminy Prudnik.
2.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 4. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z napisem „Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku „

Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki

§ 5. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
§ 6. Do zadań Biblioteki należy w szczególności :
1/ gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych , że szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych ,
3/ prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych chorym i niepełnosprawnym,
5/ popularyzowanie książki i czytelnictwa,
6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy,
7/ doskonalenie form i metod pracy.

Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora , który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Prudnika.
3.Dyrektor w imieniu pracodawcy wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w bibliotece.
§ 9. W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne :
1/ nr 1 w Prudniku przy ul. Wyszyńskiego 8/48
2/ nr 2 w Prudniku przy ul. Kombatantów 18/2
3/ w Rudziczce Nr 144a
4/ w Szybowicach Nr 306
5/ w Moszczance Nr 166a
6/ w Łące Prudnickiej przy ul. Nad Złotym Potokiem Nr 68
§ 10. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.


Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 11. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października  1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Prudnik, środków otrzymywanych od osób fizycznych i  prawnych   oraz innych źródeł.
§ 13. Biblioteka może prowadzić na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie na realizację jej zadań statutowych.


Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Wersja XML