Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Marek Radom
tel. (77) 4066205
 
 
 
REFERAT ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
Kierownik Referatu - Tadeusz Górecki
tel.  (77) 4066311
 
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
Naczelnik Wydziału - Andrzej Żurawski
tel. (77) 4066231
 

 

 
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Skarbnik Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego
Jadwiga Zielińska
tel. (77) 4066217
 
 
 
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 Kierownik Referatu - Dorota Kałużyńska
tel.  (77) 4066222
 
 
 
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik - Kierownik Referatu
Jan Zapała
tel. (77) 4066224

 
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Naczelnik Wydziału – Renata Heda
tel. (77) 4066256
 
 
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału – Szymon Kroczak
tel. (77) 4066212

 
 
 
REFERAT  GOSPODARKI  ODPADAMI
Kierownik Referatu - Monika Gniecka - Witkowska
tel. (77) 4066260
 
 •     realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     prowadzenie działań informacyjncyh i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 •     organizowanie i rozliczanie systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 •     opracowywanie i dostosowywanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
 •     przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy Prudnik,
 •     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach;

                 - naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia
               deklaracji o opłacie,
             - określania wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 •     sprawowanie nadzoru nad organizacją odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy.
 •     analizowanie funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjncyh gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 •     kontrolowanie osiągania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,
 •     kontrola realizacji umowy zawartej z firmą odbierającą odpady komunalne,
 •     przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
WYDZIAŁ MIENIA GMINY 
Naczelnik Wydziału – Dorota Szmulik
tel. (77) 4066249
 
 
 
 
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Naczelnik Wydziału - Mirosław Banaś
tel. (77) 4066233
 
 
 
REFERAT STRAŻY MIEJSKIEJ
Komendant – Zbigniew Trentkiewicz
tel. (77) 4066242, (77) 4066243
w dni robocze, od 15:00 do 21:00 : +48 781 761 128
 
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Aleksandra Wójs
tel. (77) 406 62 46
 
 
 
REFERAT PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
Kierownik Referatu - Ryszard Zwojewski
tel. (77) 4066253
 
 
 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Naczelnik Wydziału – Jolanta Szablowska-Faron
tel. (77) 4066234
 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI
Starszy Specjalista - Lidia Pawlikowska-Ozimek
tel. (77) 4066240
 
 
 

SAMODZIELNE STANOWISKO "AUDYTOR WEWNĘTRZNY"

Alicja Syska

tel. (77) 4066240

 

 •     opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,
 •     przeprowadzanie audytów wewnętrznych  zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek burmistrza lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z burmistrzem,
 •     monitorowanie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu,
 •     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW WINDYKACJI

Inspektor - Jolanta Wróblewska

tel. (77) 4066215

 

- prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy z tytułu mandatów karnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz strefy płatnego parkowania a w szczególności:

a/ stosowanie środków egzekucyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

b/ prowadzenie dokumentacji czynności egzekucyjnych.

- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wersja XML