Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Marek Radom
tel. (77) 4066205
 

 

REFERAT STRATEGII I ROZWOJU
 Kierownik Referatu - Marcin Husak
tel.  (77) 4066277

 

•    prowadzenie czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami strategii rozwoju gminy,
•    udział w pracach zespołów zajmujących się prowadzeniem czynności związanych z opracowywaniem, monitorowaniem i zmianami gminnego programu rewitalizacji,
•    współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania projektów rozwojowych miasta,
•    integracja społeczności lokalnej, wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych wokół wspólnej strategicznej wizji zwiększania potencjału rozwojowego gminy,
•    współdziałanie z komórką zajmującą się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania w celu określenia propozycji projektów dla realizacji strategii gminy,
•    prowadzenie czynności związanych z opracowaniem, monitorowaniem, koordynowaniem i wdrażaniem strategii marketingowej gminy Prudnik przez jednostki organizacyjne gminy,
•    przygotowywanie analiz i opracowań w zakresie strategicznego rozwoju gminy, w tym:
a) inicjowanie i koordynowanie powoływania zespołów ds. opracowań i analiz,
b) nadzór nad realizacją zadań zawartych w opracowywanych dokumentach oraz formułowanie wniosków i propozycji w tym zakresie,
•    współpraca z instytucjami analitycznymi i naukowo-badawczymi w ramach kompetencji referatu,
•    koordynacja wprowadzenia nowej spójnej identyfikacji wizualnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
•    akceptowanie koncepcji akcji marketingowych i promocyjnych gminnych jednostek organizacyjnych,
•    koordynacja opracowywania koncepcji materiałów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Prudnik,
•    organizowanie i przeprowadzanie dla wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy szkoleń i warsztatów z zakresu budowania jednolitej strategii marketingowej gminy,
•    wykonywanie lub zlecanie wykonania, zakupu i dystrybucji materiałów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych gminy,
•    opracowywanie, redagowanie projektów komunikatów i informacji publikowanych w kanałach komunikacji (strona www, system sms, aplikacja mobilna, media społecznościowe, media tradycyjne),
•    udział w procesie zarządzania treścią serwisów internetowych Urzędu oraz koordynowanie serwisów gminnych jednostek organizacyjnych,
•    analizowanie i raportowanie działań marketingowych prowadzonych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
•    pełnienie funkcji pełnomocnika ds. współpracy z Prudnicką Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miejską oraz Radą Biznesu,
•    udział w organizacji konsultacji społecznych zarządzonych przez właściwe organy gminy,
•    prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących ważnych spraw gminy,
•    archiwizacja informacji medialnych dotyczących Gminy,
•    opracowywanie, realizacja i wprowadzanie do przestrzeni medialnej projektów kreujących pozytywny wizerunek Gminy i Urzędu,
•    prowadzenie spraw związanych z programowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć zmierzających do stworzenia prawidłowej struktury komunikacji ze społeczeństwem, w szczególności:
a) koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb mieszkańców miasta,
b) organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych,
•    współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie określania kierunków współpracy z miastami partnerskimi.

 
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
Naczelnik Wydziału - Andrzej Żurawski
tel. (77) 4066231
 

 

 
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY
Skarbnik Gminy Prudnik - Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego
Wioleta Zator
tel. (77) 4066217
 
 
REFERAT PLANOWANIA BUDŻETU I ROZLICZEŃ
 Zastępca Skarbnika Gminy Prudnik - Kierownik Referatu
Edyta Szewczyk
tel. (77) 4066219
edyta.szewczyk@prudnik.pl
 
 
 
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 Kierownik Referatu - Dorota Kałużyńska
tel.  (77) 4066222
 
 
 
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik Referatu
Aleksandra Niemczyk
tel. (77) 4066224
aleksandra.niemczyk

 
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Naczelnik Wydziału – Aleksander Gacek
tel. (77) 4066256
 
 
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału – Szymon Kroczak
tel. (77) 4066212

 
 
 
REFERAT  GOSPODARKI  ODPADAMI
Kierownik Referatu - Monika Gniecka - Witkowska
tel. (77) 4066260

 

 •     realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 •     organizowanie i rozliczanie systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 •     opracowywanie i dostosowywanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
 •     przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy Prudnik,
 •     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach;

                 - naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia
               deklaracji o opłacie,
             - określania wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 •     sprawowanie nadzoru nad organizacją odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy.
 •     analizowanie funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •     sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 •     kontrolowanie osiągania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania,
 •     kontrola realizacji umowy zawartej z firmą odbierającą odpady komunalne,
 •     przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 
WYDZIAŁ MIENIA GMINY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik Wydziału – Dorota Szmulik
tel. (77) 4066249
 

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik Referatu – Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid
tel. (77) 4066247
 
 
 
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Naczelnik Wydziału - Mirosław Banaś
tel. (77) 4066233
 
 
REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Kierownik Referatu - Joanna Olejnik
tel. (77) 4066232
joanna.olejnik
 
 
 
REFERAT STRAŻY MIEJSKIEJ
Komendant – Mirosław Banaś
tel. (77) 4066233
w dni robocze, od 15:00 do 21:00 : +48 781 761 128
 
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik - Aleksandra Wójs
tel. (77) 406 62 46
 
 
 
REFERAT PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
Kierownik Referatu - Ryszard Zwojewski
tel. (77) 4066253
 
 
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI
Starszy Specjalista - Lidia Pawlikowska-Ozimek
tel. (77) 4066240
 

 

 
SAMODZIELNE STANOWISKO "AUDYTOR WEWNĘTRZNY"
Alicja Syska
tel. (77) 4066240

 

 •     opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,
 •     przeprowadzanie audytów wewnętrznych  zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek burmistrza lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z burmistrzem,
 •     monitorowanie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu, 
 •     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
Wersja XML