Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2014-2018

PDF886. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-886-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej....pdf

    PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF885. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-885-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej....pdf

PDF884. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIV-884-2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF883. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-883-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf

PDF882. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-882-2018 z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf

PDF881 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-881-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze....pdf

PDF880. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-880-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego....pdf

PDF879. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-879-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf

PDF878. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-878-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF877. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-877-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF876. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-876-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF875. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-875-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF874. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-874-2018 z dnia 19 października 2018 r. wzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy....pdf

PDF873. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-873-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF872. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-872-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu....pdf

PDF871. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-871-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz....pdf

PDF870. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-870-2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf

PDF869. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-869-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego....pdf

PDF868. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-868-2018 z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF867. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII-867-2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF866. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-866-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na temat zarządzenia Ministra Sprawiedliwości....pdf

PDF865. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-865-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

PDF864. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXI-864-2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek....pdf

PDF863. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-863-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7.pdf

PDF862. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-862-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku.pdf

PDF861. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-861-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany inskrypcji na pomniku.pdf

PDF860. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-860-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Przy Świętym Źródle przy ul. Poniatowskiego....pdf

PDF859. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-859-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF858. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-858-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych....pdf

PDF857. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-857-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów....pdf

PDF856. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-856-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie....pdf

PDF855. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-855-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania....pdf

PDF854. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-854-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku....pdf

PDF853. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-853-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF852. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-852-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDF851. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-851-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF850. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-850-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF849. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-849-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF848. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-848-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF847. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-847-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF846. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-846-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych....pdf

PDF845. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-845-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF844. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LX-844-2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF843. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIX-843-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF842. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIX-842-2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF841. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-841-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

PDF840. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-840-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych....pdf

PDF839. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-839-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego....pdf

PDF838. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-838-2018 z dani 28 czerwca 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf

PDF837. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-837-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF836. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-836-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF835. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-835-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF834. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-834-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF833. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-833-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu...pdf

PDF832. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVIII-832-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem....pdf

PDF831. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-831-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych....pdf

PDF830. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania....pdf

EXEZałączniki do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.part1.exe
RARZałączniki do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-830-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.part2.rar

PDF829. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII-829-2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF828. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-828-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projketu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF827. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-827-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego....pdf

PDF826. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-826-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf

PDF825. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-825-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF824. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-824-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ....pdf

PDF823. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-823-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatnym, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych na rzecz.pdf

PDF822. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-822-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF821. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-821-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDF820. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-820-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF819. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-819-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF818. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-818-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF817. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LV-817-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf
 

PDF816. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-816-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF815. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-815-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik.pdf

PDF814. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-814-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę ....pdf

PDF813. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-813-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Prudnicką Radę Seniorów.pdf

PDF812. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-812-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych ....pdf

PDF811. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-811-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf

PDF810. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-881-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do przygotowania i realizachi projektu pn..pdf

PDF809. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-809-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ,,,.pdf

PDF808. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-808-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDF807. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-807-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf

PDF806. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-806-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przesyłu.pdf

PDF805. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-805-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF804. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-804-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF803. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-803-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDF802. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-802-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDF801. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-801-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF800. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-800-2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF799. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV-799-2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina.pdf

PDF798. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LIII-798-2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy czasowego udostępnienia specjalistycznego asortymentu rezerw ....pdf

PDF797. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-797-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik.pdf

PDF796. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-796-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ....pdf

PDF795. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-795-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniając uchwałe w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania.pdf

PDF794. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-794-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF793. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-793-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbiec.pdf

PDF792. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-792-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szybowice.pdf

PDF791. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-791-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudziczka.pdf

PDF790. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-790-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piorunkowice.pdf

PDF789. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-789-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niemysłowice.pdf

PDF788. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-788-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Moszczanka.pdf

PDF787. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-787-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mieszkowice.pdf

PDF786. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-786-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łąka Prudnicka.pdf

PDF785. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-785-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębowiec.pdf

PDF784. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-784-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czyżowice.pdf

PDF783. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-783-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłaty tagowej w sprawie.pdf

PDF782. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-782-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. ...pdf

PDF781. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-781-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ....pdf

PDF780. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-780-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych....pdf

PDF779. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-779-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF778. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-778-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF777. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-777-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej na rzecz ....pdf

PDF776. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-776-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF775. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-775-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF774. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-774-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałe w sparwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDF773. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LII-773-2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf
 

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 lutego 2018 r. podjęte na LI sesji w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie plus.pdf

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 lutego 2018 r. podjęte na LI sesji w sprawie koncepcji dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego w Prudniku.pdf
 

PDF772. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-772-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu Rady Miejskiej.pdf

PDF771. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-771-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ....pdf

PDF770. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-770-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz ....pdf

PDF769. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-769-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów ....pdf

PDF768. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-768-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestreznnego gminy Prudnik.pdf

PDF767. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-767-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ...pdf

PDF766. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-766-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf

PDF765. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-765-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF764. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-764-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF763. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-763-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018 - 2023.pdf

PDF762. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L-762-2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf
 

PDF761. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-761-2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej postanowień umowy sprzedaży nieruchomości ....pdf

PDF760. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-760-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ....pdf

PDF759. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-759-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ....pdf

PDF758. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-758-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik...pdf

PDF757. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-757-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf

PDF756. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-756-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o....pdf

PDF755. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-755-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnieniająca uchwałe w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej ....pdf

PDF754. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-754-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF753. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-753-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF752. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-752-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ....pdf

PDF751. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-751-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmnienająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na ....pdf

PDF750. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-750-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gmint Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF749. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-749-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDF748. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-748-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf
 

PDF747. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-747-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz ....pdf

PDF746. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-746-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF745. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-745-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności ....pdf

PDF744. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-744-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2018.pdf

PDF743. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-743-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego....pdf

PDF742. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-742-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF741. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII-741-2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF740. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-740-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF739. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-739-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf

PDF738. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-738-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf

PDF737. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-737-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach ....pdf

PDF736. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-736-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Rudziczce.pdf

PDF735. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-735-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Haliny Semenowicz.pdf

PDF734. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-734-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku ....pdf

PDF733. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-733-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku.pdf

PDF732. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-732-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.pdf

PDF731. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-731-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF730. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-730-2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Bydynków ....pdf

PDF729. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-729-2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej ...pdf

PDF728. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-728-2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik ....pdf

PDF727. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII-727-2017 z dnia 26 październik 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf


PDF726. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-726-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Stowarzyszenie Prudniczanie.pdf

PDF725. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-725-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF724. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-724-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF723. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-723-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF722. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-722-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF721. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-721-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF720. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-720-2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata ....pdf

PDF719. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI-719-2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf
 

PDF718. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLV-717-2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu.pdf

PDF717. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLV-717-2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF716. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-716-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF715. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-715-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF714. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-714-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF713. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-713-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF712. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-712-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF711. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-711-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF710. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-710-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF709. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-709-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF708. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-708-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF707. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-707-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF706. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-706-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF705. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-705-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF704. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-704-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF703. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-703-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF702. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-702-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF701. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-701-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF700. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-700-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF699. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-699-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF698. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-698-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF697. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-697-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF696. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-696-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF695. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-695-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF694. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-694-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF693. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-693-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF692. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-692-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF691. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-691-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF690. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-690-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF689. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-689-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF688. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-688-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF687. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-687-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF686. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-686-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.pdf

PDF685. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-685-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości nizabudowanej.pdf

PDF684. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-684-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF683. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-683-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF682. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-682-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF681. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-681-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF680. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-680-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF679. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-679-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF678. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-678-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF677. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-677-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF676. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-676-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF675. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-675-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF674. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-674-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 -2020.pdf

PDF673. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-673-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF672. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-672-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf

PDF671. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-671-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf
 

PDF670. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-670-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF669. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-669-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Poprawa płynności ruchu.....pdf

PDF668. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIII-668-2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF667. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-667-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf

PDF666. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-666-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF665. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-665-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF664. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-664-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF663. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-663-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF662. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-662-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej.pdf

PDF661. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-661-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf

PDF660. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-660-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF659. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-659-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF658. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-658-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska....pdf

PDF657. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-657-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty ....pdf

PDF656. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-656-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2016 r..pdf

PDF655. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLII-655-2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu....pdf
 

PDF654. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-654-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ....pdf

PDF653. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-653-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF652. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-652-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF651. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-651-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF650. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-650-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF649. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-649-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF648. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-648-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF647. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-647-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF646. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-646-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF645. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-645-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF644. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-644-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF643. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-643-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF642. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-642-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF641. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-641-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF640. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-640-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF639. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-639-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF638. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI-638-2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf
 

PDF637. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-637-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf

PDF636. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-636-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie okreśelnia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie...pdf

PDF635. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-635-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę...pdf

PDF634. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-634-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF633. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-633-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF632. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-632-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF631. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-631-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF630. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-630-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF629. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-629-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF628. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-628-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF627. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-627-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF626. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-626-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF625. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-625-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF624. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-624-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF623. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-623-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF622. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-622-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF621. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-621-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF620. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-620-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF619. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-619-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF618. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-618-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF617. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-617-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF616. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-616-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF615. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-615-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf
 

PDF614. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-614-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik ....pdf

PDF613. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-613-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik.pdf

PDF612. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-612-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf

PDF611. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-611-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDF610. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-610-2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF609. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-609-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF608. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-608-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF607. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-607-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf
 

PDF606. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-606-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik.pdf

PDF605. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-605-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości....pdf

PDF604. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-604-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt...pdf

PDF603. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-603-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF602. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-602-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF601. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-601-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF600. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-600-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF599. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-599-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf

PDF598. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-598-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF597. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-597-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych położonych na obszarze Wałbrzyskiej.pdf

PDF596. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-596-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zm. uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytk. stanowiącymi własność Gm. Prudnik.pdf


PDF595. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-595-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf

PDF594. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-594-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

      PDFząłacznik PGN_Prudnik_PDK.pdf

PDF593. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-593-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika do 2023 roku.pdf

      PDFzałacznik PR 2016- 2023-5.pdf

PDF592. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-592-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zm. uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu.pdf

PDF591. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-591-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik ....pdf

PDF590. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-590-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF589. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-589-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF588. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-588-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF587. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-587-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF586. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-586-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF585. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-585-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF584. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-584-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDF583. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-583-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDF582. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-582-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF581. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-581-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF580. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-578-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDF579. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-579-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF578. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-578-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF577. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-577-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia ....pdf

PDF576. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-576-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf
 

PDF575. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-575-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF574. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-574-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF573. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-573-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.pdf

PDF572. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-572-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu ....pdf

PDF571. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-571-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF570. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-570-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF569. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-569-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII-471-2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF568. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-568-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli ....pdf

PDF567. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-567-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego....pdf

PDF566. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-566-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF565. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-565-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017 -2020.pdf

PDF564. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXV-564-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDF563. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV-563-2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Prudnika do roku 2023.pdf

PDF562. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-562-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w dordze inkasa.pdf

PDF561. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-561-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji..pdf

PDF560. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-560-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf

PDF559. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-559-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłżony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF558. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-558-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

PDF557. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-557-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmianiająca uchwałe w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf

PDF556. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-556-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania ....pdf

PDF555. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-555-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek organizacyjnych ...pdf

PDF554. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-554-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki....pdf

PDF553. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-553-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi....pdf

PDF552. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-552-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF551. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-551-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF550. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-550-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF549. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-549-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF548. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-548-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF547. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-547-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF546. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-546-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF545. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-545-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF544. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-537-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF543. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-543-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF542. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-542-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF541. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-541-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF540. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-540-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF539. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-539-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF538. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-538-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF537. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-537-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF536. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-536-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF535. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-535-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF534. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-534-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF533. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-533-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF532. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-532-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF531. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-531-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF530. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-530-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF529. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-529-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF528. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII-528-2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf
 

PDF527. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXII-527-2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf
 

PDF526. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-526-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Działalność Prudnika.pdf

PDF525. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-525-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Prudnika do roku 2023.pdf

        PDFProgram Rewitalizacji do 2023.pdf

PDF524. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-524-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF523. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-523-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF522. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-522-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania.....pdf

PDF521. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-521-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF520. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-520-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF519. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-519-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF518. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-518-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF517. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-517-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF516. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-516-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF515. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-515-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf

PDF514. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-514-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDF513. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-513-2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ....pdf

PDF512. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-512-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf

PDF511. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-511-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych w 2017 roku dla KPPSP.pdf

PDF510. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-510-2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf

PDF509. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI-509-2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf
 

PDF508. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-508-2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej.pdf
 

PDF507. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-507-2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf.pdf
 

PDF506. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-506-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik.pdf

PDF505. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-505-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku kontrolo o charakterze doraźnym.pdf

PDF504. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-504-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika.pdf
         PDFMapa - załącznik do uchwały nr XXVIII/504/2016.pdf
         PDFDiagnoza czynników oraz zjawisk kryzysowych załacznik do uchwały nr XXVIII/504/2016.pdf

PDF503. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-503-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf
         PDFPGN_Prudnik_PDK - załacznik do uchwały nr XXVIII/503/2016.pdf

PDF502. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-502-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik.pdf
         PDFProgram Usuwania Wyrobów Azbestowych - załacznik do uchwały nr XXVIII/502/2016.pdf

PDF501. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-501-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-417-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf

PDF500. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-500-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-416-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf

PDF499. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-499-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-419-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf

PDF498. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-498-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV-418-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..pdf

PDF497. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-497-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF496. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-496-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF495. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-495-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF494. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-494-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF493. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-493-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania prawa użytkowania wieczystego.pdf

PDF492. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-492-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF491. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-491-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczysteudziałó w nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF490. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-490-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF489. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-489-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII-475-2016 z 31 sierpnia 2016.pdf

PDF488. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-488-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF487. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-487-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF486. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-486-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF485. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-485-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca ucwhałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF484. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-484-2016 z dnia 29 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf

PDF483. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-483-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF482. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-482-2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf
 

PDF481. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-481-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf

PDF480. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-480-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług przez ŚDS.pdf

PDF479. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-479-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia....pdf

PDF478. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-478-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wrzeczenia się odszkodowania.pdf

PDF477. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDF476. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-476-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF475. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-475-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDF474. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-474-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF473. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-473-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF472. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-472-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF471. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-471-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF470. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-470-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF469. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-469-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF468. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF467. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF466. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-466-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF465. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-465-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF464. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-464-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF463. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-463-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF462. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-462-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF461. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-461-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF460. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-460-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF459. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-459-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF458. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-458-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF457. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-457-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF456. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-456-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF455. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-455-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf

PDF454. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-454-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDF453. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-453-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF452. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-452-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Powiatowi Prudnickiemu.pdf
 

PDF451. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-451-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Osrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach ....pdf

PDF450. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-450-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy SPołecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw ....pdf

PDF449. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-449-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości.pdf

PDF448. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-448-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej nioodpłatnego przekazania na rzecz TAURON Dystrybucja przebudowanych....pdf

PDF447. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-447-2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

 

PDF446. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-446-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDF445. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-445-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty ....pdf

PDF444. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-444-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDF443. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-443-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDF442. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-442-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF441. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-441-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów ....pdf

PDF440. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-440-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF439. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-439-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF438. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-438-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF437. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-437-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF436. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-436-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF435. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-435-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF434. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-434-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF433. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-433-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF432. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-432-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF431. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-431-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF430. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-430-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF429. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-429-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF428. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-428-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF427. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-427-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF426. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-426-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF425. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-425-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF424. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-424-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF423. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-423-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF422. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-422-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF421. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-421-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF420. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-420-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF419. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-419-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF418. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-418-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF417. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-417-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF416. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-416-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF415. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-415-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniejącą uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.pdf

PDF414. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-414-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF413. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-413-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF412. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-412-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF411. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-411-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.pdf

PDF410. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-410-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF409. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-409-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDF408. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-408-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF407. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-407-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF406. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-406-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf

PDF405. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-405-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF404. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-404-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletneij Prognozy Finansowej.pdf

PDF403. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-403-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Prudnik na rok 2016.pdf

PDF402. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-402-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf

PDF401. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-401-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok.pdf

PDF400. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-400-2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.pdf
 

PDF399. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-399-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Prudniku do Ministra Infrastruktury.pdf

PDF398. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-398-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagops. przestrzennego gminy Prudnik.pdf

PDF397. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-397-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Karol.pdf

PDF396. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-396-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Samuel.pdf

PDF395. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-395-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek stref płatnego parkowania.pdf

PDF394. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-394-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętnrzej.pdf

PDF393. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-393-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przejęcia przez gminę zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług przez ŚDS.pdf

PDF392. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-392-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF391. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-391-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF390. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-390-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF389. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-389-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF388. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-388-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF387. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-387-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF386. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-386-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF385. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-385-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF384. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-384-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF383. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-383-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF382. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-379-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.pdf

PDF381. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-381-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF380. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-380-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF379. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-379-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF378. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-378-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej.pdf

PDF377. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-377-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf

PDF376. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-376-2016 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf

PDF375. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-375-2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf

 

PDF374. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-374-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzewm działającej przy Muzeum Ziemi Prudnickiej.pdf

PDF373. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-37300-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom ....pdf

PDF372. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-372-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości budynkowej.pdf

PDF371. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-371-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF370. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-370-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF369. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-369-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF368. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-368-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF367. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-367-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF366. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-366-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF365. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-365-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia stawek dotacji dla ZBK.pdf

PDF364. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-364-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF363. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-363-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF362. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-362-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.pdf
 

PDF361. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-361-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF360. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-360-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF359. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-359-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika OPS w Prudniku.pdf

PDF358. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-358-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiąc6ych regionalną pomoc inwestycyjna....pdf

PDF357. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-357-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowej przysługujących przewodniczącym....pdf

PDF356. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-356-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu pn. Ograniczenie antropopr...pdf

PDF355. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-355-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF354. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-354-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF353. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-353-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF352. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-352-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością.pdf

PDF351. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-351-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF350. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-350-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF349. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-395-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF348. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-348-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF347. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-347-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF346. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-345-2016 z dnia 31 marca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.pdf

PDF345. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-345-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF344. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-344-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF343. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-343-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF342. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-342-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF341. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-341-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF340. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-340-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF339. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-339-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF338. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-338-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF337. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-337-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf

PDF336. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-336-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF335. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-335-2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 r..pdf

PDF334. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-334-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Prudnik Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla OFPN 2020.pdf

PDF333. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-333-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju OFPN 2020.pdf

PDF332. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-332-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego OFPN 2020.pdf

PDF331. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-331-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu OFPN 2020.pdf

PDF330. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-330-2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy OFPN 2020.pdf
 

PDF329. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-329-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf

PDF328. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-328-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych ....pdf

PDF327. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-327-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDF326. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-326-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDF325. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-325-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDF324. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-324-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF323. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-323-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF322. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-322-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF321. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-321-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF320. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-320-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF319. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-319-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF318. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-318-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF317. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-317-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF316. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-316-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF315. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-315-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF314. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-314-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF313. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-313-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF312. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-312-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF311. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-311-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF310. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-310-2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na rok 2016.pdf
 

PDF309. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-309-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie stałej Komisji GKMiB.pdf

PDF308. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-308-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów postepowania na drugim etapie naboru do przedszkoli.pdf

PDF307. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-307-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół.pdf

PDF306. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-306-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę.pdf

PDF305. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-305-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.pdf

PDF304. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-304-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespoł€ Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.pdf

PDF303. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-303-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF302. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-302-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF301. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-301-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF300. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-230-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF299. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-299-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF298. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-298-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF297. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-297-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF296. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-296-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF295. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-295-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF294. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-294-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF293. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-293-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF292. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-292-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF291. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-291-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF290. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-290-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF289. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-289-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2016 - 2019.pdf

PDF288. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-288-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDF287. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-287-2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf
 

PDF286. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-286-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF285. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-285-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.pdf

PDF284. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-284-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF283. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-283-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF282. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-282-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf

PDF281. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-281-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016.pdf

PDF280. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-280-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF279. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku r XIX-279-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gmiy Prudnik.pdf

PDF278. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-278-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Prudnik do Stowarzyszenia pod nazwą Subregion POUDNIOWY.pdf

PDF277. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-277-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF276. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-276-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF275. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-275-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF274. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-274-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF273. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-273-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF272. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-272-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF271. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-271-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF270. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-270-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF269. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-269-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF268. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-268-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF267. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-267-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF266. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-266-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF265. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-265-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF264. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-264-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF263. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-263-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF262. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-262-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF261. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-261-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF260. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-260-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF259. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-259-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF258. Uchwała Rady miejskiej w Prudniku nr XIX-258-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF257. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-257-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF256. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-256-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF255. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-255-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF254. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-254-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF253. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-253-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.pdf

PDF252. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-252-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli....pdf

PDF251. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-251-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli....pdf

PDF250. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-250-2015 z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budzetowego i ostatecznego terminu dokonania....pdf

PDF249. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-249-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF248. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-248-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf

PDF247. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-247-2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

 

PDF246. Uchwala Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-246-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki ....pdf

PDF245. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-245-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi....pdf

PDF244. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-244-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci.pdf

PDF243. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-243-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do PTBS....pdf

PDF242. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-242-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF241. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-241-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF240. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-240-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF239. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-239-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF238. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-238-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF237. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-237-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF236. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-236-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF235. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-235-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDF234. Uxhwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-234-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF233. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-233-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF232. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-232-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa ....pdf

PDF231. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-231-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF230. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-230-2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatju.pdf

PDF229. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-229-2015 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy...pdf
 

PDF228. Uchwała Rady Miejskiej nr XVII-228-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.pdf

PDF227. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-227-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia ZUK w Prudniku jednoosobowj Spółce Gminy Prudnik z o.o.....pdf

PDF226. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-226-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf

PDF225. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-225-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji SOiPP ....pdf

PDF224. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-224-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF223. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-223-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF222. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-222-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomośi.pdf

PDF221.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-221-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF220. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-220-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF219. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-219-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF218. Uchwała Rady Miejskiej w Prudnikiu nr XVII-218-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF217. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-217-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF216. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-216-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci.pdf

PDF215. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-215-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF214. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-214-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF213. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-213-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZBK.pdf

PDF212. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-212-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej ....pdf

PDF211. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-211-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF210. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-210-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDF209. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-209-2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF208. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-208-2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015 - 2018.pdf

PDF207. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-207-2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ....pdf

PDF206. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-206-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. zmieniająca uchwałe w sprawie założenia Szkolnego....pdf

PDF205. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-205-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego....pdf

PDF204. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-204-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego....pdf

PDF203. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-203-2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego....pdf

PDF202. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-202-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi....pdf

PDF201. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-201-2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ....pdf

PDF200. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-200-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa.pdf

PDF199. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-199-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf

PDF198. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-198-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf

PDF197. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-197-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf

PDF196. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-196-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf

PDF195. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-195-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia....pdf

PDF194. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-194-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości....pdf

PDF193. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-193-2015 z dnia 24 wrzesnia 2015 rr. w sprawie zaciągnięcia....pdf

PDF192. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-192-2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy....pdf

PDF191. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-191-2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomosci....pdf

PDF190. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-190-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-189-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF188. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-188-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-187-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce.pdf

PDF186. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-186-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.pdf

PDF185. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-185-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF184. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-184-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu...pdf

PDF183. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-183-2015 z dnia 27 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.pdf

PDF182. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-182-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF181. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-181-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF180. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-180-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF179. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-179-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF178. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-178-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF177. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-177-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF176. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-176-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF175. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-175-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF174. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-174-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF173. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-173-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF172. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-172-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF171. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-171-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF170. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-170-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF169. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-169-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF168. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-168-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF167. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-167-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF166. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-166-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF165. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-165-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF164. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-164-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF163. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-163-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF162. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-162-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF161. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-161-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF160. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-160-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF159. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-159-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF158. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-158-2015 z dnia 27 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf
 

PDF157. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-157-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.pdf

PDF156. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-156-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów rady sołeckiej.pdf

PDF155. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-155-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF154. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-154-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF153. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-153-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF152. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-152-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF151. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-151-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji....pdf

PDF150. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-150-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015-2018.pdf

PDF149. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-149-2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf
PDF148. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-148-2015 z dnia 9 licpa 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF147. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-147-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-146-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.pdf

PDF145. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-145-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF144. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-144-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF143. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-143-2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF142. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-142-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.pdf

PDF141. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-141-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf

PDF140. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-140-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf

PDF139. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-139-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników....pdf

PDF138. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-138-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf

PDF137. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-137-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDF136. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-136-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie stałej komisji Spraw Obywatelskich...i.pdf

PDF135. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-135-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF134. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-134-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF133. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-133-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbyciia nieruchomości.pdf

PDF132. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-132-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbyciia nieruchomości.pdf

PDF131. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-131-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF130. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-130-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF129. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-129-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF128. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-128-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF127. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-127-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF126. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-126-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-125-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci.pdf

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-124-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-123-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-122-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Prudnik na lata 2015 - 2018.pdf
 

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-121-2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok..pdf

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-120-2015 z dnia 28 maja 2015 r. przystąpienia Gminy Prudnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż dobrej ziemi.pdf

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-119-2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom....pdf

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-118-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-117-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-116-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-115-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-114-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 r..pdf

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-113-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013 r. ....pdf

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-112-2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2014 r..pdf

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-111-2015 z dnia 28 maja 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r..pdf

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.pdf

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Prudnik.pdf

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów ....pdf

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie stałej komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowiny nieruchomości.pdf

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych.pdf

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015r..pdf

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015r..pdf

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku.pdf

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.w sprawie nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis....pdf

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.pdf

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik....pdf

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości.pdf

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-71-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli....pdf

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-70-2015 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół....pdf

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-69-2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-68-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów....pdf

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-67-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania....pdf

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-66-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Prudnik....pdf

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-65-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania....pdf

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-64-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze....pdf

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-63-2015 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji....pdf

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-62-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami....pdf

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-61-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń....pdf

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-60-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości....pdf

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-59-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci.pdf

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-58-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-57-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji....pdf

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-55-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych....pdf

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-55-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej....pdf

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-54-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-53-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet....pdf

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-52-2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy PPSP w Prudniku.pdf

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. wyrażające sprzeciw wobec planów likwidacji działalności Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku....pdf

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego....pdf

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-50-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej....pdf

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-49-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-48-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-47-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.pdf

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-46-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-45-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa....pdf

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-44-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków.pdf

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-43-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-42-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-41-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-40-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-39-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-38-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-37-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-36-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-35-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-34-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-33-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-32-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-31-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-30-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-29-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-28-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-27-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-26-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-25-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-24-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf....pdf

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-23-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki....pdf

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-22-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej....pdf

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-21-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 rok.pdf

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-20-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wykazu wydatków budżetu gminy...i.pdf

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-19-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok.pdf

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-18-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-17-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-16-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-13-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-14-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-13-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-12-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.w spr. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-11-2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w spr. obciążenia....pdf

 

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-9-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania komisji Rewizyjnej....pdf

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-8-2014 zdnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich....pdf

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej nr III-7-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej....pdf

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej nr III-6-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej....pdf

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej nr III-5-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Oświaty, Kultury....pdf

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej nr III-4-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. powołania stałej komisji Budżetu,Finansów....pdf

PDF3. Uchwała Rady Miejksiej nr III-3-2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. zmian w budżecie gminy Prudnik na 2014 rok.pdf

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej nr I-2-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej wnr I-1-2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

 

 

Wersja XML