Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
Sekretariat, I piętro, pok. 102
tel. +48 77 406 62 00
faks +4877 407 6228
e-mail: um@prudnik.pl

Zgromadzenia  w trybie uproszczonym (nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można przez całą dobę do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) :


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:


Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych


Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek:    7.15.- 15.15
wtorek:             7.15.- 15.15
środa :             7.15.- 15.15
czwartek:         7.15.- 15.15
piątek :            7.15.- 15.15

tel.   +48 77 4524715

fax:  +48 77 4524716


Uwagi:
Zgromadzeniem jest
zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zawiadomienie powinno zawierać:


Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.


Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń: 
Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się u dyspozytorów WCZK (całodobowo, 7 dni w tygodniu)

telefonicznie pod numerem:

 

 tel.   +48 774524715

 fax:  +48 77 4524716

lub

Tryb odwoławczy:


Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty :

Wzory dokumentów do pobrania:

DOCZawiadomienie o zgromadzeniu_.doc
DOCZawiadomienie o zgromadzeniu postepowanie uproszczone.doc
DOCOświadczenie przewodniczacego zgromadzenia.doc
 

Wersja XML