Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka

1.Nazwa projektu:
 Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
 
2.Projekt dofinansowany :
 środkami budżetu państwa w 2016 roku w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
na podstawie umowy Nr PR/G/11/2015/U/21/2016 zawartej w dniu 7 września 2016 roku.

3.Opis projektu:
Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę i remont drogi gminnej w miejscowości Rudziczka o łącznej długości 3 166 mb., która łączy się bezpośrednio dwustronnie z drogą krajową nr 41.
 W ramach projektu przewidziano:
- przebudowę 132 mb nawierzchni jezdni w zakresie obejmującym: korytowanie, wykonanie warstw podbudowy, konstrukcyjnych, ścieralnej,
- remont 3 034 mb nawierzchni jezdni w zakresie obejmującym: korytowanie, frezowanie nawierzchni,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych, wierzchnich z emulsji asfaltowej z grysem mineralnym - przebudowę poboczy gruntowych, zjazdów, odmulenie i oczyszczenie zarośniętych rowów (przywracające ich pierwotny kształt geometryczny) i odmulenie przepustów.
W wyniku realizacji projektu powstanie ciąg komunikacyjny o długości 3 166 mb
o następujących parametrach technicznych:
- droga klasy „L” – lokalna z prędkością: Vp= 50 km/h,
- szerokość pasa ruchu : 2,00-3,00 m,
- szerokość jezdni :4,12 – 5,33 m,
- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: istniejąca.

4. Okres realizacji:
Rozpoczęcie realizacji projektu: lipiec 2016r.
Zakończenie realizacji projektu: listopad 2016r.

5. Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 1 092 651,68 zł w tym:
- dofinansowanie w formie dotacji celowej środkami budżetu państwa w kwocie
546 325,84 zł. stanowiącej 50  % kosztów kwalifikowanych projektu,
- ze środków budżetu Gminy w kwocie 546 325,84,00 zł stanowiącej 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Wersja XML