Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór na członka Rady Nadzorczej Spółki Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 10 a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej powinien spełniać wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające te wymogi, w tym między innymi:
- CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.)
- odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów
- odpis lub kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Informacji dot. naboru udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego tel. 77 4066205.
Oferty należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, e-mail: um@prudnik.pl  – w terminie do dnia 2 listopada 2020 r.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak


 

Wersja XML