Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Prudnika

GK.III.6220.1.6.2020                                                                         Prudnik,  dnia  05.06.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji

 

Burmistrz Prudnika zawiadamia, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wawrzak w sprawie wydania decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa podziemnego zbiornika preparatu AdBlue o objętości 5m3 wraz z dystrybutorem AdBlue, instalacjami: technologiczną                      i elektryczną na terenie istniejącej stacji paliw w Prudniku przy ulicy Powstańców Śląskich 15” położonego na dz. nr 2095/133, ark 1, obręb: Prudnik - zostało zakończone.

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020., poz. 256 ze zm.) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy        z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych                     w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art.73 § 1 i 1a K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy tj.:

- wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- zawiadomieniem – obwieszczeniem Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania i wystąpieniu     do organów uzgadniających i opiniujących,

- opiniami organów:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia z dnia 06 maja  2020r., sygn. WOOŚ.4220.135.2020.MSe – sugerująca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 07 maja 2020r., sygn. NZ.4315.4.2020.JK-H sugerująca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu– opinia z dnia 29 maja 2020r. sygn. GL.ZZŚ.3.435.78.2020.MO sugerująca odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;

można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 , pok. nr 3 od poniedziałku do piątku                         w godz. pracy urzędu tj. w poniedziałek od 715 do1630; wtorek-czwartek od 715 do 1515; piątek od 715 do 1400; w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.          

Strony postępowania mogą w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski
w  formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  z up. Burmistrza

  Jarosław Szóstka

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Otrzymują:

1. PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock za pośrednictwem pełnomocnika: Krzysztof Wawrzak ARCH.P.M.                Sp. z o.o. sp.k. ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław,

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie,

3. a/a GK.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Opolu,

2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku.

Wersja XML