Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku.

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 z póź.zm.) oraz na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r. poz. 283, z póź. zm.) oraz uchwałą nr IX/142/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku, zmienionej uchwałą nr XIV/234/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/258/2019 z dnia 28 października 2019 r., zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 04 lutego 2021 roku do 04 marca 2021 roku,

w holu głównym Urzędu Miejskiego w Prudniku,  48 - 200 Prudnik  ul. Kościuszki 3,

w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz. 14.00
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://tiny.pl/r1hv8

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami, w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku,  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, w sali nr 12 Gminnego Centrum Reagowania, w dniu 08 lutego 2021 roku o godz. 13.00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Prudnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,     w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: um@prudnik.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Prudnika, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Prudnika, dodatkowo Rada Miejska w Prudniku.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3,
48 – 200 Prudnik.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.prudnik.pl/6611/1958/ochrona-danych-osobowych.html .


Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Wersja XML