Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

Nazwa usługi: 
Wydawaniedecyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej, parter, pokój nr 16, tel. 77 40 66 254, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Wniosek do którego należy dołączyć następujące dokumenty (art 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami):
- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości
- wykaz zmian gruntowych
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
- mapę z projektem podziału
Opłaty:

Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:

 
Od 1 do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:


 
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję administracyjną.
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)
Informacje
dodatkowe:

 
Czynności techniczne geodezyjne wykonują uprawnieni geodeci na zlecenie wnioskodawcy - odpłatnie. 

Opracowała:   Henryk Szmulik
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Henryk Szmulik
Data wytworzenia: 2007-11-12

 

Wersja XML