Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

UWAGA !!!

 AZBEST  2021 r.

 

Nabór wniosków w ramach  "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Burmistrz Prudnik zawiadamia o wstępnym naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2021”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku  
od  08 czerwca 2021 roku
do 25 czerwca 2021 roku. 

 

Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po dniu 25.06.2021 r., jak i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerami telefonów: 77/40 66 210 oraz 77/40 66 212.

 

                                                                                                                                                   Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                    Grzegorz Zawiślak

 

Wniosek wraz z załącznikami

 DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu w 2021r.doc

 DOCXzalacznik nr 1 do wniosku.docx

 DOCzalacznik nr 2 do wniosku.doc
 DOCzalacznik nr 3 do wniosku.doc

 DOCXzalacznik nr 4 do wniosku.docx
 DOCzalacznik nr 5 oswiadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc  

PDFzalacznik nr 5 pomoc publ. de minimis przedsiebiorcy.pdf  
PDFzalacznik nr 5 pomoc publde minimis rolnictwo.pdf  


_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prudnik – w roku 2020”

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik otrzymała na podstawie umowy nr 298/2020/G-51/OZ-ZOA/D z dnia 13 sierpnia 2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prudnik – w roku 2020”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 221,80 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 8,00 Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy, przetransportowano 8,00 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                                              z up. Burmistrza

Jarosław Szóstka

Zastępca Burmistrza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków  w ramach „Ogólnopolskiego  programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
w 2020 roku

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Gmina Prudnik ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku od 09 marca 2020 roku do 31 marca  2020 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 (parter).

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerami telefonów: 77/40 66 210 oraz 77/40 66 212.

 

                                  Burmistrz Prudnika

                                   Grzegorz Zawiślak

 

Wniosek z załącznikami:

DOCwniosek-o-dofinansowanie-usuniecia-azbestu-2020-r.doc
DOCXzalacznik-nr-1-do-wniosku.docx
DOCzalacznik-nr-2-do-wniosku.doc
DOCzalacznik-nr-3-do-wniosku.doc
DOCXzalacznik-nr-4-do-wniosku.docx
DOCzalacznik-nr-5-oswiadczenie-o-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.doc
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publ-de-minimis-przedsiebiorcy.pdf
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publde-minimis-rolnictwo.pdf
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Prudnik – w roku 2019”

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

Gmina Prudnik otrzymała na podstawie umowy nr 85/2019/G-51/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prudnik – w roku 2019”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 43 607,30 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 77,024 Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Dobrów 8, 28 – 142 Tuczępy, przetransportowano 77,024 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                     Burmistrz Prudnika

                                                                                                     Grzegorz Zawiślak


UWAGA !!!  AZBEST 2019 ROK

Nabór wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 
od 10 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Burmistrz Prudnika ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku od 10 czerwca 2019 roku do 21 czerwca  2019 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku  kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter).

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Mulik, telefon: 77/4066210 oraz Szymon Kroczak, telefon:  77/4066212.

                                                                                                                                                                          Burmistrz Prudnika

                                                                 Grzegorz Zawiślak

Wniosek 

DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu 2019 r.doc
 

Załączniki do wniosku

PDFzałącznik nr 5- pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
PDFzałącznik nr 5 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
DOCzałącznik nr 5 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc
DOCXzałącznik nr 4 do wniosku.docx
DOCzalącznik nr 3 do wniosku.doc
DOCzalącznik nr 2 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 1 do wniosku.docx
 

_________________________________________________

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu
na zadanie pn.  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik –
w roku 2018”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik – w roku 2018”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  29928,14 złotych.  

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 86,633  Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w miejscowości Dobrów 8, 28-124 Tuczępy,  przetransportowano 86,633 Mg wyrobów zawierających azbest.

__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                          

USUWANIE AZBESTU -  2018 ROK

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Prudnik w 2018 roku.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne zakwalifikowanie wniosku Gminy  i otrzymanie przez nią dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

             Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 680 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przybliżony termin realizacji zadania: sierpień – październik 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018r.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl w zakładce ochrona środowiska – azbest oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter).

Dodatkowych informacji udziela Jadwiga Mulik, telefon: 77/4066210 oraz Szymon Kroczak, telefon:  77/4066212.

                           

                                   Burmistrz Prudnika

                                   Franciszek Fejdych

 

DOCwniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu 2018 r.doc
DOCzałącznik nr 6 Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc
PDFzałącznik nr 6 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
PDFzałącznik nr 6 - pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
DOCXzałącznik nr 5 do wniosku.docx
DOCzalącznik nr 3 do wniosku.doc
DOCzalącznik nr 2 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 1 do wniosku.docx
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania
z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest (VIII nabór)

 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Prudnik otrzymała na podstawie umowy nr 93/2017/G-51/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik – VIII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 34.846,39 zł.

Dotacja wyniosła 29.619,43 zł i pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pozostała część została pokryta ze środków właścicieli nieruchomości.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 88,352 Mg.

Do miejsca unieszkodliwienia tj. na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
w miejscowości Dobrów 8, 28-124 Tuczępy,  przetransportowano 88,352 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

                                                                                                                                Burmistrz Prudnika

            Franciszek Fejdych

 

 

 

Uzupełnienie do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w 2017 r.

Burmistrz Prudnika informuje, że do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik  (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ rolniczą), należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 6:

  1. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę) – dotyczy rolników
  2. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) – dotyczy przedsiębiorców

Powyższy załącznik stanowi integralną część wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

          Burmistrz Prudnika

           Franciszek Fejdych

a) PDFzał. nr 6 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
b) PDFzał nr 6 - pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
 

 

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik
w 2017 r.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne zakwalifikowanie wniosku Gminy  i otrzymanie przez nią dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

             Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 680 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przybliżony termin realizacji zadania sierpień - wrzesień 2017 roku.

Wnioski  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim
w Prudniku, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
(pokój nr 2, 3 i 11) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r.   Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2, 3 i 11 (telefon 77/4066241, 77/4066210  lub 77/4066260).

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

 

DOCWniosek o dofiinansowanie usunięcia azbestu Prudnik.doc

DOCzalacznik nr 2 do wniosku.doc
DOCzalacznik nr 3 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 5 do wniosku.docx
 

 

PDFPUA Prudnik projekt 6.07.pdf
PDFPrognoza do PUA Prudnik projekt 6.07.2016 .pdf
PDFInformacja - azbest.pdf
 

Wersja XML