Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania

 


 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

 

w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji

 na realizację zadania w ramach Projektu  „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik”,

ze środków: budżetu Gminy Prudnik oraz środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

W związku z podpisaniem przez Gminę Prudnik Umowy o dofinansowanie Projektu   pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, Burmistrz Prudnika OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach w/w Projektu.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11.10.2021 roku do 15.10.2021 roku.

Wnioski dostępne są: 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. ."Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik ”,ze środków budżetu Gminy Prudnik przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza przyjętym  Uchwałą Nr XLVIII/798/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 września 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 2295) 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 40 66 210  lub  77 40 66 212

 

UWAGA

WNIOSKI O DOTACJĘ ROZPATRYWANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI  ICH ZŁOŻENIA.

PODSTAWOWĄ LISTĘ STANOWIĆ BĘDĄ WNIOSKI DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH GMINA PRUDNIK PRZEPROWADZIŁA JUŻ UPROSZCZONĄ OCENĘ ENERGETYCZNĄ

Pozostałe wnioski rozpatrywane będą pod następującymi warunkami:

  1. Rezygnacji  z Projektu Wnioskodawcy, dla którego została  przeprowadzona już ocena energetyczna budynku mieszkalnego.
  2. Złożenia wniosku na źródło ciepła  i dla nieruchomości, dla którego/której Gmina Prudnik przeprowadziła już ocenę energetyczną.

Dokumenty oraz wzory formularzy niezbędne do udzielenia i rozliczenia dotacji:

DOCXZarządzenie , WZORY - do edycji.docx
PDFZarządzenie Burmistrza Prudnika - wzory dokumentów.pdf
PDFUchwała ws. regulaminu udzielania i rozliczania dotacji.pdf
DOCXRODO.docx
 

                                                                                        Burmistrz Prudnika

                                                                                       Grzegorz Zawiślak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania 2021 roku - nabór od 01.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

 

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY PRUDNIK NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W 2021 ROKU DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI, WSPÓŁWŁAŚICIELAMI ALBO NAJEMCAMI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 601) Burmistrz Prudnika OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.

Wnioski będą zbierane od dnia 01.07.2021 roku do 09.07.2021 roku.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami  lokali mieszkalnych w  budynkach  wielorodzinnych.

Do dotacji kwalifikowane będą  inwestycje:

Wysokość dofinansowania:  1 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w danym naborze: 8 000,00 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

Wnioski dostępne są: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 40 66 210  lub  77 40 66 212

 

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXVI/629/2021  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik   (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 601) 

 

                                                                                  Burmistrz Prudnika

                                                                                 Grzegorz Zawiślak

 

PDFOgłoszenie Burmistrza Prudnika.pdf
PDFUchwała Rady Miejskiej w Prudniku z 24.02.2021r..pdf
DOCZałącznik 1 - WNIOSEK wymiana pieca.doc
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania w 2021 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY PRUDNIK NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W 2021 ROKU DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI, WSPÓŁWŁAŚICIELAMI ALBO NAJEMCAMI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 601) Burmistrz Prudnika OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy.

Wnioski będą zbierane od dnia 22.04.2021 roku do 30.04.2021 roku.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami  lokali mieszkalnych w  budynkach  wielorodzinnych.

Do dotacji kwalifikowane będą  inwestycje:

Wysokość dofinansowania:  1 000,00 zł w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wartość środków ogółem  przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

Wnioski dostępne są: 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 40 66 210  lub  77 40 66 212

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXVI/629/2021  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik   (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 601) 

 

                                                                                              Burmistrz Prudnika

                                                                                              Grzegorz Zawiślak

 

PDFOgłoszenie Burmistrza Prudnika.pdf
PDFUchwała Rady Miejskiej w Prudniku z 24.02.2021r..pdf
DOCZałącznik 1 - WNIOSEK wymiana pieca.doc
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W 2020 ROKU

PDFWNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W ROKU 2020 - 17.08.2020r..pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie wykonania inwestycji w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  -  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

DOCXZałącznik - Oświadczenie - wykonanie inwestycji.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W 2020 ROKU

PDFWNIOSKI Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA W ROKU 2020 - 16.06.2020r..pdf
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2020 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2020 roku.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania

___________________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ PRUDNIKA

informuje o terminie składania wniosków o dotację celową na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w roku 2020

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w Uchwale nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia          28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 1402 z późn. zm.)

Termin składania wniosków: od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik.

Wzór wniosku o dotację dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona Środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77/40 66 210 lub 77/40 66 212.

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                                             Grzegorz Zawiślak

 

PDFUchwała.pdf
DOCWNIOSEK wymiana pieca.doc
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z 2019 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania z 2019 r. - 10.01.2020r..pdf
 

LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 roku.pdf

 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 10.06.2019 r..PDF
 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 22.05.202019 r.PDF
PDFWnioski z listy rezerwowej zakwalifikowane do dofinansowania-06.09.2019r..pdf

 

 LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
 2019 ROKU 

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania - 2019.pdf
 

______________________________________________________________________________________________________   

                                                          

                                                                                                                                                                                   Prudnik, dnia 08.04.2019 r.

DOCWNIOSEK - piece.doc

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 

Prudnik, dnia 02.01.2019 r.

Burmistrz Prudnika

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w 2019 roku.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik.

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz  złożenie kompletnego wniosku
z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77/4066210; 77/4066212.

                                           Burmistrz Prudnika

                                          Grzegorz Zawiślak

 

DOCwniosek o udzielenie dotacji celowej.doc
PDFUchwała Rady Miejskiej w Prudniku.pdf
 

  

___________________________________________________________________________________

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 07.11.2018 r..pdf
 

 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do dofinansowania w zakresie wymiany źródeł ogrzewania - 07.06.2018r..pdf
_______________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik - 2018 rok

LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowaniia w zakresie wymiany źródeł ogrzewania - 2018 rok.pdf
_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w 2017 roku

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik.

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Wysokość dotacji w formie refundacji  poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła wynosi 2000 zł   i dotyczy:

1) wymiany kotłów i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone w dodatkowe palenisko,  posiadające świadectwo badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego",

2)   wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie:

a)   gazowe,

b)   olejowe,

c)   elektryczne,

d)   z wykorzystaniem pompy ciepła.

3)  podłączenia wnioskowanej nieruchomości  do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz  złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w okresie od dnia 1 lipca do 31 lipca 2017r.   Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77/4066210.

                                               Burmistrz Prudnika

                                               Franciszek Fejdych

DOCWNIOSEK.doc
 

 

Wersja XML