Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LX z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Druk nr 1003 - Informacja nt przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018-2019.pdf

Druk nr 1004 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

Druk nr 1005 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

Druk nr 1006 - Projekt uchway w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody Gminy Prudnik za pomocą....pdf

Druk nr 1007 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

Druk nr 1008 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

Druk nr 1009 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

Druk nr 1010 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

Druk nr 1011 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

Druk nr 1012 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

Druk nr 1013 - Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

Druk nr 1014 - Projekt uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku do Publicznej Szkoły Podstawowej, wchodzącej....pdf

Druk nr 1015 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok2018.pdf

Druk nr 1016 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prudnik.pdf

Druk nr 1017 - Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Prudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Druk nr 1018 - Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Prudnik.pdf

Druk nr 1019 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

Druk nr 1020 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Przy Świętym Źródle przy ul. Poniatowskiego w Prudniku.pdf

Druk nr 1021 - Projekt uchwały w sprawie zmiany inskrypcji na pomniku.pdf

Druk nr 1022 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku.pdf

Druk nr 1023 - Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych.....pdf

Druk nr 1024 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7 (2).pdf