Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK

Zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz dobrosąsiedzkich powiązań Gminy Prudnik" to cel generalny strategii rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020.

STRATEGIA ZAKŁADA 4 KIERUNKI ROZWOJU

W ich ramach zrealizowano między innymi następujące zadania: 
poddano kapitalnemu remontowi ratusz w Prudniku, całkowicie zmodernizowano nawierzchnię Rynku w wyniku czego odtworzono walory historyczne centrum miasta, modernizacji podlega oświetlenie uliczne w Prudniku (w roku 2000 Gmina Prudnik podczas VIII Międzynarodowych Targów Światło otrzymała tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy w Polsce !), odnawianiu podlegają sukcesywnie elewacje budynków w mieście. 

Nie bez znaczenia są również działania zmierzające do ochrony środowiska na terenie miasta i gminy a najważniejsze z nich to działania dotyczące:

  1. Uporządkowania sytemu kanalizacyjnego Gminy Prudnik na wsiach i w mieście. W chwili obecnej opracowywane są założenia do kanalizacji Doliny Złotego Potoku od Zlotych Hor w Czechach do Prudnika,
  2. Wprowadzenia na terenie miasta i gminy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych połączona z modernizacją i rozbudowa infrastruktury miejskiego wysypiska odpadów komunalnych,
  3. Przebudowy istniejących terenów zielonych w celu poprawy ich funkcjonalności i estetyki.

Istotnym faktem, który jest brany pod uwagę przy planowaniu strategicznym, jest usytuowanie naszej Gminy w pobliżu otwartego w 2002 roku przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice. Przejście to jest przejściem pełnotowarowym a zaplanowany i już realizowany układ komunikacyjny w postaci dwóch obwodnic (północnej i południowej) miasta Prudnika zapewni użytkownikom dogodne połączenie drogowe nie tylko z Czechami ale i cała południowa częścią Europy. 

Wersja XML