Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
 „Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym”

Informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marlena Geisler-Trybis zam. w Prudniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marlena Geisler-Trybis spełniła wymagania stawiane przy naborze.  
Przeprowadzona ocena testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że Pani Marlena Geisler-Trybis posiada odpowiednią wiedzę
i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.

 

                    Burmistrz Prudnika

         Grzegorz Zawiślak


 

INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO
„REFERENT DS. GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM”

 

Informuje się osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne w naborze na w/w stanowisko i spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, że nabór przeprowadzony będzie w postaci testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Test pisemny odbędzie się w dniu 21 września 2020 r.   o godz.  12.00 w Urzędzie Miejskim
w Prudniku, ul. Kościuszki 3, sala Nr  116 /I piętro/. Bezpośrednio po teście odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka

 


 

BURMISTRZ  PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

 

na stanowisko „REFERENT  DS. GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie kierunkowe i 2 lata stażu pracy lub wyższe o profilu prawo lub administracja,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,
  a w szczególności ustaw: kodeks cywilny, o gospodarce nieruchomościami, o rodzinnych ogrodach działkowych, o samorządzie gminnym,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych i programów graficznych,
 3. komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych oraz spraw likwidacji ogrodów działkowych;

- prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, przygotowywanie decyzji w tym zakresie;

-   prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem trwałego zarządu;

-  prowadzenie spraw obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami, w tym służebnościami przesyłu;

- prowadzenie spraw udostępniania nieruchomości dla celów budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

-   prowadzenia spraw użyczania nieruchomości;

-   regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

- prowadzenie spraw sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze.
 2. pełny wymiar czasu pracy.
 3. bezpośredni kontakt z interesantami.
 4. narzędzia pracy: telefon, komputer, kserokopiarka, skaner.
 5. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu lipcu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

 

6.   Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys (CV ),

3)   kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   kserokopie świadectw pracy,

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,

      6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      7)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

           publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 10 września 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym”.

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

                    Burmistrz Prudnika

         Grzegorz Zawiślak

 

 

Wersja XML