Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko pracy

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I REMONTÓW
w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3


Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny kandydatów na w/w stanowisko, żadna z osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej nie uzyskała wymaganej liczby punktów.
W związku z powyższym, zgodnie z § 12 ust. 6 Zarządzenia Nr 120/18/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku, nabór uznaje się za nierozstrzygnięty.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

 


INFORMACJA DOT. NABORU
NA STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA I REMONTÓW

 

Informuje się osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne w naborze na w/w stanowisko i spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, że nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 10 maja 2021 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Zastępca Burmistrza
Jarosław Szóstka

 

 


 

BURMISTRZ PRUDNIKA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

„Stanowisko ds. budownictwa i remontów”

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa i 3 letni staż pracy lub  średnie z zakresu budownictwa i 5 letni staż pracy,
 6. umiejętność sporządzania kosztorysów inwestycyjnych
 7. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 8. ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość zagadnień związanych z realizacją procesów inwestycyjnych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. sumienność i samodzielność,
 2. znajomość infrastruktury gminy,
 3. umiejętność analizy dokumentacji technicznych,
 4. praktyczna umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów .

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do realizacji  inwestycji,
 2. realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 3. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. narzędzia pracy: telefon, komputer,  kserokopiarka, skaner,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

5. W miesiącu marcu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV ),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub pocztą  na adres: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. budownictwa i remontów”. Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Nabór przeprowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z naborem na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Prudniku znajduje się na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl .

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Wersja XML