Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2021.247, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwał:

  1. Nr XLlI/697/2021 z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/r3gp7
  2. Nr XLII/698/2021 z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/r3gpq
  3. Nr XLII/699/2021 z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści wsi Wierzbiec. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/r3gjs

Granice obszarów objętych ww. projektami planów, określają załączniki graficzne, stanowiące integralne części ww. uchwał (odpowiednio dla każdej uchwały), które są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik,  codziennie w godz. pracy urzędu, za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. projektów planów (odpowiednio do każdego projektu planu) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

Uwaga, wniosek (odpowiednio do każdego projektu planu) powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1)  Administratorem  danych  osobowych  Wykonawcy  jest  Burmistrz  Prudnika,  48-200  Prudnik  ul. Kościuszki3.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200  Prudnik  ul.  Kościuszki  3,  tel.  77  4066205,  adres  email:

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego  rozporządzenia  RODO  w  celu  sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego;

4) Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  wskazany  w  przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych  oraz  wniesienia  sprzeciwu  wobec   ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,

     przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych

     osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

     umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.

Informujemy  również,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  uzyskanych  w  toku

prowadzenia  postępowań  dotyczących  sporządzania  aktów  planistycznych,  o  których  mowa w  ustawie  z dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  prawo, o  którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych,  przysługuje,  jeżeli  nie  wpływa  na  ochronę  praw  i  wolności osoby,  od  której  dane te pozyskano.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Wersja XML