Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIII z dnia 24 czerwca 2021 r.

PDFDruk nr 758 - Raport o Stanie Gminy Prudnik 2020.pdf

PDFDruk nr 759 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf

PDFDruk nr 760 - Sprawozdanie za 2020 rok.pdf

   PDFSprawozdanie za 2020 r. zał. 1.pdf

   PDFSprawozdanie za 2020 r. zał. 2.pdf

   PDFSprawozdanie za 2020 r. zał. 3.pdf 

  PDFZałącznik nr 4- inwestycje.pdf

  PDFZałącznik nr 5 - dotacje za 2020 r..pdf 

   PDFZał. nr 6 instytucje kultury.pdf

   PDFInformacja o stanie mienia komunalnego.pdf

PDFDruk nr 761 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.pdf

PDFDruk nr 762 - Sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2020 rok.pdf

PDFDruk nr 763 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

PDFDruk nr 764 - Uchwala nr 3-2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 24.05.2021 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika.pdf

PDFDruk nr 765 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok.pdf

PDFDruk nr 766 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2020 rok.pdf

PDFDruk nr 767 - Projekt uchwały w sprawie w zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok.pdf

PDFDruk nr 768 - Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFDruk nr 769 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku.pdf

PDFDruk nr 770 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDFDruk nr 771 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego.pdf

PDFDruk nr 772 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 773 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 774 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 775 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 776 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 777 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 778 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 779 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 780 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 781 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 782 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 783 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 784 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 785 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 786 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 787 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 788 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu Ławeczka i asystencja....pdf

PDFDruk nr 789 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego.pdf
 

 

 


 

Wersja XML