Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741 z póź. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały Nr XLlII/727/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/9qrxk.

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@prudnik.pl  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest – Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Prudnika informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.prudnik.pl/6611/1958/ochrona-danych-osobowych.html  

                                                                                                          Burmistrz Prudnika
                                                                                                          Grzegorz Zawiślak

Wersja XML